Борзнянська територіальна громада
Чернігівська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Плану соціально-економічного розвитку Борзнянської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 15.09.2021 11:59
Кількість переглядів: 234

Фото без опису

 1. ЗАМОВНИК – Борзнянська міська рада Чернігівської області (вул. Пантелеймона Куліша, буд. 104, м. Борзна, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 16400).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

План соціально-економічного розвитку Борзнянської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – План) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

СЕО Плану дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Мета Плану полягає у забезпеченні узгоджених спільних дій органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, які знаходяться на території громади для втілення єдиної державної політики розвитку та спрямована на забезпечення її сталого розвитку, розв’язання соціально-економічних проблем, покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу громади, та на цій основі досягти належних стандартів життя та доступності якісних послуг для мешканців громади.

План розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

Проєкт Плану підготовлено з урахуванням пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695), Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року та Планом заходів з її реалізації на 2021-2023 роках.

Пріоритетними завданнями відповідно Плану будуть:

 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності.
 2. Створення комфортних умов для проживання громадян.
 3. Створення сприятливих умов для розвитку економіки, залучення інвестицій.
 4. Чисте і здорове навколишнє середовище, якісне дозвілля.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

План охоплює такі види господарської діяльності: енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, промисловий комплекс, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, культуру та туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Проєкти екологічного спрямування (містобудівна документація, зокрема генеральні плани населених пунктів і. т. п.) відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть процедурі оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 

 1. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Проєкту Плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів:

а) для довкілля:

 • клімат і мікроклімат;
 • геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • біорізноманіття фауни і флори;
 • соціальне та техногенне середовища, у тому числі для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території Борзнянської територіальної громади розташовані об’єкти природно-заповідного фонду.

Заходи передбачені проєктом Плану не матимуть впливу на їх екологічний стан.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення при реалізації Плану – відсутні, тому і немає потреби в їх оцінці.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

План спрямований на дотримання екологічних стандартів. Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Плану вказує на те, що її реалізація позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних об’єктів, ситуацію з відходами, земельні ресурси, біорізноманіття, рекреаційні зони та культурну спадщину.

При впровадженні заходів Плану, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого Плану.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час складання звіту з СЕО Плану, передбачається розглянути альтернативи: «Нульовий сценарій» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження Плану, без впровадження проектних змін; «Позитивний сценарій» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку затвердження Плану; «Негативний сценарій», що відповідає песимістичному ходу подій.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи:

 • колективні експертні оцінки;
 • аналіз тенденцій;
 • SWOT-аналіз;
 • цільовий аналіз та інші.

Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в області;
 • екологічний паспорт області;
 • статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення;
 • дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проєкту Плану;
 • іншу доступну інформацію.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме: Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану соціально-економічного розвитку Борзнянської територіальної громади на 2022-2024 роки надаються до Борзнянської міської ради Чернігівської області (вул. Пантелеймона Куліша, буд. 104, м. Борзна, Ніжинський район, Чернігівська обл., 16400), е-mail: mail@borznyanska-gromada.gov.ua, тел: (04653) 2-13-43.

Строк подання зауважень та пропозицій становить не менше 15 днів з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на веб-сайті Борзнянської міської ради Чернігівської області до 03 жовтня 2021 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь